Voldgiftssag

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

Eller besøg Selskabsadvokaterne, hvis du skal have advokatbistand i forbindelse med en voldgiftssag.

Voldgiftssag 

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. Voldgift er en alternativ mulighed til hovedreglen om, at tvister afgøres af domstolene. En voldgiftssag forudsætter, i modsætning til domstolsbehandling, at parterne ved aftale er enige om t lade tvisten afgøre ved voldgift.

 

Har parterne indgået aftale om, at en bestemt tvist eller eventuelle fremtidige tvister i et bestemt retsforhold skal afgøres ved voldgift, indebærer aftalen, at tvisten ikke skal løses af domstolene, men derimod af den ved parternes aftale etablerede voldgiftsret.

 

Voldgiftsretten består af en eller flere voldgiftsdommere, som parterne selv vælger. Voldgift er således karakteriseret ved, at parterne i stedet for at gå til domstolene nedsætter en privat ret, voldgiftsretten, som afgør tvisten med bindende virkning for parterne. Grundlaget herfor er den mellem parterne indgåede voldgiftsaftale.

 

Voldgiftsretten kan enten etableres gennem et voldgiftsinstitut eller på et selvstændigt grundlag. En aftale om voldgift indsættes ofte i kontrakter, hvorfor voldgift som regel vil være aftalt, før tvisten opstår. Parterne har imidlertid også mulighed for at aftale voldgift efter tvistens opståen.

 

Voldgiftsretten behandler tvisten i overensstemmelse med de retningslinjer, som parterne har aftalt for sagens behandling. Har parterne valgt institutionel voldgift anvendes som hovedregel den valgte institutions procesregler, mens parterne ved ad hoc voldgift som i de fleste tilfælde anvender nogle standardprocedureregler. Voldgiftsretten afgør sagen ved kendelse, og kendelsen kan, ligesom en dom afsagt af domstolene, tvangsfuldbyrdes af fogedretten.

 

Voldgift er i Danmark reguleret af voldgiftsloven og voldgiftsbekendtgørelsen.

 

Fordelene ved en voldgiftssag

 

  • Parterne har mulighed for at udpege voldgiftsdommere, som har særligt kundskab i netop det sagsområde, tvisten angår. Mens dommere ved domstolene i almindelighed er generalister, åbner voldgift op for at etablere en privat ret bestående af specialister.
  • Voldgift foregår for lukkede døre, mens den civile retspleje ved domstolene er baseret på et offentlighedsprincip, hvor der som hovedregel er fri adgang til forhandlingerne i retten. Den diskretion, som voldgift indebærer, betyder, at f.eks. konkurrenter og pressen ikke får kendskab til sagen.
  • Voldgiftskendelsen er endelig. I modsætning til domstolsbehandling, hvor en dom som altovervejende hovedregel kan appelleres, aftaler parterne i en voldgiftssag stort set undtagelsesfrit, at kendelsen er endelig og dermed ikke kan appelleres til en ”appel”-voldgiftsret. Voldgiftskendelsens endelighed indebærer, at tvister alt andet lige bliver hurtigere afgjort ved voldgift end ved domstolsbehandling, fordi en ofte tidskrævende appel afskæres.
  • Ligesom domstolene anvender voldgiftsretterne gældende ret. Imidlertid er der i modsætning til domstolene, der altid skal afgøre tvister efter gældende ret, ved voldgift mulighed for at aftale, at voldgiftsretten skal afgøre sagen efter billighed, dvs. friere overvejelser, herunder hvad voldgiftsretten finder rimeligt og retfærdigt i den konkrete sag.

 

Ulemperne ved en voldgiftssag

  • En voldgiftssag kan ikke appelleres, og dette kan opfattes som uhensigtsmæssigt af den tabende part, hvis denne finder, at voldgiftskendelsen er forkert. Herved afskæres den tabende part fra at få sagen bedømt på ny. Den manglende appelmulighed indebærer dog ikke, at der ikke er mulighed for at få voldgiftskendelsen tilsidesat som ugyldig, men den kan opleves som et problem i det ”mellemområde”, der kan være mellem ”forkerte” og ugyldige voldgiftskendelser.
  • Procesomkostningerne kan specielt i mindre sager være uforholdsmæssigt store ved voldgift. Dette skyldes, at parterne skal betale voldgiftsrettens honorar, hvorfor kun større sager som regel kan bære de med en voldgiftssag forbundne omkostninger og udgifter.
  • Voldgift kan være et problem for retsudviklingen, fordi voldgiftprocessens fortrolige karakter indebærer, at offentligheden, herunder retsanvenderne, ikke får kendskab til afsagte voldgiftskendelser.


Har du behov for nærmere rådgivning om voldgiftssager, kan du kontakte SelskabsAdvokaterne på telefon 45 23 00 10.

 

 

Link til Advokatnøglen